स्वकराधान डैशबोर्ड

जल कर (हाल ही मे भुगतान किये गये बिल)#Registered Onजिला /जनपद /ग्राम पंचायतरिसीप्ट नंबर/ बिल नंबरमाहउपभोक्ता का नामबिल राशिभुगतान राशि
1 01-Jul-2022 01:38:PM धार / जनपद पंचायत, बदनावर / गाजनोद 1127888 / 6253051 MAY-2022 रविन्द्र जी 50.00 50.00
2 01-Jul-2022 01:38:PM धार / जनपद पंचायत, बदनावर / गाजनोद 1127889 / 6253050 MAY-2022 बग़दिराम पाटिदार 50.00 50.00
3 01-Jul-2022 01:39:PM धार / जनपद पंचायत, बदनावर / गाजनोद 1127890 / 6253049 MAY-2022 रजनिकांत जी 50.00 50.00
4 01-Jul-2022 01:40:PM धार / जनपद पंचायत, बदनावर / गाजनोद 1127891 / 6253048 MAY-2022 भरतलाल पाटिदार 50.00 50.00
5 01-Jul-2022 01:41:PM धार / जनपद पंचायत, बदनावर / गाजनोद 1127892 / 6253047 MAY-2022 राजेंद्र जी 50.00 50.00
Designed and Developed by National Informatics Centre , Madhya Pradesh
Sub Portal