स्वकराधान डैशबोर्ड

जल कर (हाल ही मे भुगतान किये गये बिल)#Registered Onजिला /जनपद /ग्राम पंचायतरिसीप्ट नंबर/ बिल नंबरमाहउपभोक्ता का नामबिल राशिभुगतान राशि
1 01-Jul-2022 12:26:PM रायसेन / जनपद पंचायत, सिलवानी / वर्धा 1127849 / 6252624 MAY-2022 SURESH KUMAR 250.00 250.00
2 01-Jul-2022 12:26:PM रायसेन / जनपद पंचायत, सिलवानी / वर्धा 1127848 / 6252623 MAY-2022 CHHOTE LAL 250.00 250.00
3 01-Jul-2022 12:26:PM रायसेन / जनपद पंचायत, सिलवानी / वर्धा 1127847 / 6252622 MAY-2022 सुरेश सिंह 250.00 250.00
4 01-Jul-2022 12:16:PM अशोकनगर / जनपद पंचायत, अशोकनगर / बमोरा 1127840 / 6252505 MAY-2022 सागर कुमार 50.00 50.00
5 01-Jul-2022 12:16:PM अशोकनगर / जनपद पंचायत, अशोकनगर / बमोरा 1127838 / 6252504 MAY-2022 विकास सेन 50.00 50.00
Designed and Developed by National Informatics Centre , Madhya Pradesh
Sub Portal